Catholic churches in Sharjah

St. Michael's Catholic ChurchP. O. Box: 1745